Podwaliny pod szkołę muzyczną w Myśliborzu dało Społeczne Ognisko Muzyczne, które w okresie 48 lat działalności spełniało ważną rolę w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży na terenie powiatu myśliborskiego. W tym czasie podstawowe wykształcenie muzyczne uzyskały 1302 osoby. Poziom nauki w ognisku był zbliżony do poziomu szkół muzycznych, a absolwenci ogniska kontynuowali naukę w szkołach muzycznych II stopnia (R.Kiszewski, A.Kowalski, M.Jużyk, J.Wirkowski, A.Myszak).Osiąganie dobrych wyników w edukacji muzycznej oraz duże zainteresowanie społeczeństwa stały się przyczyną do starań o powołanie w Myśliborzu szkoły muzycznej. Dużym zaangażowaniem i wytrwałością przy tworzeniu szkoły wykazali się:

  p.Jan Myszak – pierwszy dyrektor szkoły

 p. Waldemar Ogrodniczak – wizytator CEA

 p. Wiesława Różycka – ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy

Szkoła nie powstałaby, gdyby nie grono przyjaciół, którzy zawsze jej patronowali i wspierali. Wśród tych „Dobrych Duchów” byli: p. Michał Jagiełło, p. Adrianna Poniecka – Piekutowska,
p. Leszek Bończuk oraz p. Janusz Dreczka.

 Państwowa Szkoła Muzyczna I – stopnia w Myśliborzu została powołana 10 sierpnia 1992roku na postawie Zarządzenia numer 23 Ministra Kultury i Sztuki. Podstawowym dokumentem wyznaczającym pracę szkoły stał się jej statut, w myśl którego głównymi celami są:

- rozwijanie zdolności muzycznych

 -przygotowywanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki

 -przygotowywanie dzieci do dalszego kształcenia w szkołach wyższego stopnia

 -aktywne oddziaływanie w sferze kultury muzycznej na środowisko lokalne

Początkowo szkoła muzyczna mieściła się w budynku przy ul.Ks.Kard.S.Wyszyńskiego. Posiadała 9 sal lekcyjnych, a pierwszy personel pedagogiczny liczył 9 nauczycieli. Dość szybko okazało się, że rozwój szkoły ogranicza zbyt mały budynek, toteż zaczęto czynić starania o zmianę lokalu na większy. Efektem było odkupienie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” budynku socjalnego, oczywiście z przeznaczeniem na szkołę. Dnia 6 grudnia 1996 roku szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Felczaka 15 a ( aktualnie w.Pileckiego 15 a) w którym działa do dziś.W roku szkolnym 2019/20 szkoła przeszła gruntowną termomodernizację budynku. Warunki lokalowe uległy znacznej poprawie. Obecnie w szkole pracuje 20 nauczycieli,a uczy się 140 uczniów.